Winkom ERP

Sistem za evidenciju i obračun komunalnih usluga sastoji se od nekoliko modula.

Evidencija i obračun usluga

Pruža evidenciju o potrošnji usluga (voda, odvoz smeća i sl.) te vrši obračun na osnovu utvrđene potrošnje. Sam obračun se može vršiti na nekoliko načina. U programu su podržani obračuni po stvarnom utrošku, paušalno i akontacijama. Za obračun vode moguće je imati jedno vodomjerilo za više potrošača (zgrade). U zgradi sa jednim vodomjerilom moguć je obračun potrošnje po broju članova stambene jedinice. Moguće je ugraditi i nadvodomjerila pa potrošači sa nadvodomjerilom plaćaju stvarnu potrošnju a razlika se djeli na potrošače koji nemaju nadvodomjerilo, također je moguća i opcija da svi potrošači imaju nadvodomjerilo i obračunava im se stvarna potrošnja s dodatkom razlike između vodomjerila i zbroja svih nadvodomjerila. Kod paušalnog obračuna (akontacija) moguće je odrediti prosjek potrošnje za zadnjih x mjeseci. Očitavanje brojila je moguće i pocket-pc računalima te su podržani i sistemi za daljinsko očitavanje vodomjerila za koje je moguća priprema podataka te uvoz očitanih podataka.

Salda-konti

Potpuno poslovanje sa potrošačima od zaduženja do uplata te proizvoljnih dokumenata koje sami korisnici programa mogu definirati. U salda-konte je uključeno i blagajničko poslovanje te je moguće povezati izdvojene blagajne sa centralnim sistemom. Ovaj modul generira poslovna izvješća o potrošnji, preglede prometa zaduženja, uplata, dugovanja, rang liste najvećih dužnika i najboljih platiša. Omogućava kreiranje riješenja i obavijesti potrošačima (za naplatu dugova sa karticom korisnika, za razne obavijesti vezane uz rad poduzeća itd.).

Financije

Glavna knjiga, knjige ulaznih i izlaznih računa (URA, IRA, obračun i prijava PDV-a, R1 i R2 računi), salda-konti. Potpuna integracija sa komunalnim modulom, automatsko i poluautomatsko knjiženje zaduženja iz komunalnog modula i uplata iz glavne knjige u komunalne salda-konte te blagajne u glavnu knjigu. Financijska izvješća, salda-konti izvješća, bruto-bilance, definiranje bilanci i podbilanci.

Plaće

Omogućava obračun plaće na osnovu unesenih prihoda, naknada, obustava i kredita. Obračun je moguć po koeficijentu, bodovima ili satnici. Na osnovu obračuna kreiraju se izvješća o isplati plaća za djelatnike, banke, kreditore i državne ustanove (isplatni listići, liste isplate plaća za banke, liste kredita za kreditore, RSm obrasci, SPL obrazac, ID obrazac, IP kartice...).

Osnovna sredstva

Evidencija i obračun amortizacije osnovnih sredstava pruža potpuno kontrolu nad osnovnim sredstvima od nabave do rashoda osnovnog sredstva. U evidenciji osnovnih sredstava moguće su nadogradnje i promjene (statusa i vrijednosti). Obračun amortizacije može se vršiti nekoliko puta tjekom godine (kvartalno, polugodišnje). Osim obračuna može se raditi i inventura osnovnih sredstava.

Materijalno poslovanje

Korisnik sam može definirati ulazno/izlazne (zaduženje/razduženje) dokumente koji čine materijalno poslovanje poduzeća prema svojim potrebama. Materijal se evidentira količinski i financijski. Na osnovu prometa generiraju se količinska i financijska izvješća o stanju skladiša, prometu skladišta i prometu materijala.

Korisnici Korisnici Korisnici Korisnici Korisnici Korisnici