info@matsys.hr   +38598361198  
Prijava    

PLAĆE

Obračun osobnog dohotka

Omogućava obračun plaće na osnovu unesenih prihoda, naknada, obustava i kredita. Obračun je moguć po koeficijentu, bodovima ili satnici. Na osnovu obračuna kreiraju se izvješća o isplati plaća za djelatnike, banke, kreditore (isplatni listići, liste isplate plaća za banke, liste kredita za kreditore, JOPPD, SEPA nalog, IP kartice...).

Djelatnici

Evidencija djelatnika sa svim podacima potrebnim za obračun plaće.

Kadrovska evidencija

Sve evidencije propisane zakonom o vođenju kadrovske evidencije (evidencija o radnicima poslodavca, evidencija o privremeno ustupljenim radnicima, evidencija o osobama na stručnom osposobljavanju, evidencija o redovitim studentima, evidencija o redovitim učenicima, evidencija o redovitim učenicima - praktična nastava, evidencija o osobama rad za opće dobro, evidencija drugih osoba na radu - ugovori o djelu, evidencija o volonterima).

Obračun plaće

Obračun plaće po koeficijentu. bodovima, iznosu. Mogućnost obračuna naknada, obustava, kredita. Definiranje vlastitih vrsta rada. Moguć obračun po poslovnim jedinicama. Priprema prihoda za obračun plaće moguća i preko šihtarice (radne sati upisuju poslovođe u radnim jedinicama).

Obračun drugog dohotka

Obračun ugovora o djelu i autorskih ugovora.

JOPPD

Automatsko kreiranje JOPPD obrasca iz obračuna plaće, ugovora o djelu i autorskih ugovora. Evidencija JOPPD obrazaca. Mogućnost ispravaka JOPPD obrasca.

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena djelatnika sa izvješćima o radu.

Putni nalozi

Putni nalozi za djelatnike. Automatski obračun i kreiranje JOPPD obrasca.