info@matsys.hr   +38598361198  
Prijava    

BIS

Bolnički informacijski sustav

Obrada pacijenata u stacionarnom liječenju i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, izrada računa i ostale dokumentacije potrebne za naplatu troškova liječenja od HZZO-a, praćenje pacijenta od ulaska do izlaska iz bolnice, informacije o popunjenosti i statusu bolesnika u stvarnom vremenu. Poslovanje ambulante u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti pokriva cjelokupni tok rada od rasporeda rada po odjelima, doktorima i ambulantama preko narudžbi pacijenata i čekaonice u ambulanti do obrade pacijenta i stvaranja digitalnog bolesničkog kartona.

Stacionar

Evidencija pacijenata od prijama do otpusta. Moguća izrada računa po DTS (aktune ustanove) i DBL (kronične ustanove) sustavu. Sustav je povezan sa CUS sustavom HZZO-a i prijava prijama/otpusta i računa vrši se iz sučelja BIS-a.

SKZZ - specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita

Proces SKZZ-a je potpuno pokriven od rasporeda rada ambulanti i doktora zatim narudžbi pacijenata preko eNaručivanja verzije 7 do prijama pacijenta u čekonicu i obrade kod odabranog liječnika. Nakon obrade pacijenta liječnik šalje nalaze u HZZO i sestra ili tehničko osoblje završava obradu izdavanjem računa za pruženu uslugu.

Sestrinstvo

Integralni dio modula stacionara. Pacijentu se bilježe svi sestrinski postupci i dane terapije koje su zadane specifikacijom sestrinske dokumentacije.

Ljekarna

Prijam lijekova i materija te izdavanje na odjele. Zahtjev za lijekovima i materijalom radi se elektonski iz modula stacionara. Prilikom izdavanja lijekova i materijala vrši se serijalizacija lijekova i podaci šalju HALMED-u.